INOVačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Eduxa s.r.o.

je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: 
 • inklúzie a inkluzívneho vzdelávania pedagogických zamestnancov - Evidenčné číslo: 25/2023 – IV Obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

 • kurikula a kurikulárnej reformy - Evidenčné číslo: 26/2023 – IV Obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

 • digitálnych zručností v školskom prostredí - Evidenčné číslo: 64/2023 – IV Obdobie platnosti: do 5. decembra 2028

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - INKLÚZIA

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - KURIKULUM

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - DIGITALIZÁCIA

Pre koho je inovačné vzdelávanie určené

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.
Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:


- učiteľ materskej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ prvého stupňa základnej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ druhého stupňa základnej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ strednej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ základnej umeleckej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- vychovávateľ - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- pedagogický asistent - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- školský špeciálny pedagóg - učiteľ profesijného rozvoja - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ jazykovej školy - ( inklúzia, kurikulum )

- majster odbornej výchovy - ( inklúzia, kurikulum )

- korepetítor - ( inklúzia, kurikulum )

- školský tréner - ( inklúzia, kurikulum )

- zahraničný lektor - ( inklúzia, kurikulum ) 

Aký je rozsah inovačného vzdelávania

Inovačné vzdelávanie poskytujeme ako jednoduché vzdelávacie programy v oblasti využitia moderných digitálnych trendov s časovou dotáciou 50 hodín.

PONUKA inovačného vzdelávania

Spoločnosť Eduxa s.r.o. ako poskytovateľ INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA v oblasti :

INKLÚZIE, KURIKULA a digitálnych zručností v školskom prostredí 

ponúka INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Inklúzia - Evidenčné číslo schválenia: 25/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028 

Kurikulum - Evidenčné číslo schválenia: 26/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028 

Digitálne zručnosti v školskom prostredí - Evidenčné číslo schválenia: 64/2023 – IV , obdobie platnosti: do 5. decembra 2028  

PONUKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí

2.

NOVÉ Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

3.

Inkluzívne vzdelávanie pomocou myšlienkových máp

4.

Inklúzia a mediácia v školskom prostredí

5.

Význam tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní

6.

Tímová spolupráce a jej význam pri tvorbe kurikula

7.

Myšlienkové mapy v digitálnej podobe a ich využitie v školskom prostredí

8.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

9.

Kyberšikana, vplyv sociálnych sietí a ich následky nielen v školskom prostredí

10.

Rozvoj digitálnych zručností v školskom prostredí ( program Canva )

11.

Rozvoj digitálnych zručností v platforme Office365


Prihláste svoj školský kolektív, alebo sa prihláste u nás ako jednotlivec, kontaktujte nás na email: info@eduxa.sk .

Aké sú podmienky získania 3 % príplatku za profesijný rozvoj

 1. Vybrať si vzdelávanie z aktuálnych tém na stránke www.eduxa.sk 
 2. Uhradiť platbu za vzdelávanie prostredníctvom bankového prevodu
 3. Prihlásiť sa u nás na email vzdelavanie@eduxa.sk, alebo na info@eduxa.sk
 4. Vyplniť a poslať prihlášku poštou na adresu Eduxa s.r.o., kpt. Nálepku 1207/21, 920 01 Hlohovec, alebo ju odovzdáte na osobnom stretnutí
 5. Absolvovať online stretnutia, alebo osobné stretnutia inovačného vzdelávania
 6. Odovzdať dištančné a záverečné zadania v elektronickej podobe na email zaverecnezadania@eduxa.sk, alebo osobne na záverečnej prezentácii. 
 7. V prípade potreby odovzdať dištančné a záverečné zadania v elektronickej podobe na USB. 
 8. Prijať osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania zaslaného poštou, alebo osobne na záverečnej prezentácii
Po absolvovaní inovačného vzdelávania bude účastníkovi vystavené „Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania“. Pedagogickému zamestnancovi sa prizná príplatok za profesijný rozvoj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania (Zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch § 64 odst. 2 písmeno a) vo výške 3% po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania. Príplatok za profesijný rozvoj sa prizná na
dobu siedmich rokov najviac v sume 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený.

Podmienkou prihlásenia je úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania. Pre zaslanie prihlášky na Váš email nás kontaktujte na info@eduxa.sk .