INOVačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Eduxa s.r.o.

je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: 
 • inklúzie a inkluzívneho vzdelávania pedagogických zamestnancov - Evidenčné číslo: 25/2023 – IV Obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

 • kurikula a kurikulárnej reformy - Evidenčné číslo: 26/2023 – IV Obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

 • v oblasti digitálnych zručností v školskom prostredí - Evidenčné číslo: 64/2023 – IV Obdobie platnosti: do 5. decembra 2028

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - INKLÚZIA

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - KURIKULUM

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - DIGITALIZÁCIA

Pre koho je inovačné vzdelávanie určené

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.
Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:


- učiteľ materskej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ prvého stupňa základnej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ druhého stupňa základnej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ strednej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ základnej umeleckej školy - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- vychovávateľ - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- pedagogický asistent - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- školský špeciálny pedagóg - učiteľ profesijného rozvoja - ( inklúzia, kurikulum, digitálne zručnosti )

- učiteľ jazykovej školy - ( inklúzia, kurikulum )

- majster odbornej výchovy - ( inklúzia, kurikulum )

- korepetítor - ( inklúzia, kurikulum )

- školský tréner - ( inklúzia, kurikulum )

- zahraničný lektor - ( inklúzia, kurikulum ) 

Aký je rozsah inovačného vzdelávania

Inovačné vzdelávanie poskytujeme ako jednoduché vzdelávacie programy v oblasti využitia moderných digitálnych trendov s časovou dotáciou 50 hodín.

PONUKA inovačného vzdelávania

50 hodín inovačného vzdelávania
Ohľadne ponuky INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA nás kontaktujte na email: info@eduxa.sk .

Aké sú podmienky získania 3 % príplatku za profesijný rozvoj

 1. Vybrať si vzdelávaniez aktuálnych TERMÍNOV na stránke www.eduxa.sk 
 2. Uhradiť platbu za vzdelávanie prostredníctvom bankovým prevodom
 3. Prihlásiť sa u nás na email vzdelavanie@eduxa.sk 
 4. Vyplniť a poslať prihlášku poštou na adresu Eduxa s.r.o., kpt. Nálepku 1207/21, 920 01 Hlohovec Prejsť na prihlášky 
 5. Absolvovať online stretnutia inovačného vzdelávania
 6. Odovzdať dištančné a záverečné zadania v elektronickej podobe na email zaverecnezadania@eduxa.sk. 
 7. V prípade potreby odovzdať dištančné a záverečné zadania v elektronickej podobe na DVD nosiči, alebo USB. 
 8. Prijať osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania zaslaného poštou
Po absolvovaní inovačného vzdelávania bude účastníkovi vystavené „Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania“. Pedagogickému zamestnancovi sa prizná príplatok za profesijný rozvoj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania (Zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch § 64 odst. 2 písmeno a) vo výške 3% po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania. Príplatok za profesijný rozvoj sa prizná na
dobu siedmich rokov najviac v sume 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený.

Podmienkou prihlásenia je úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania.