AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov je dôležité pre udržanie si aktuálnych odborných vedomostí a zručností. V dnešnom rýchlo meniacom sa svete je nevyhnutné, aby sa pedagogickí pracovníci prispôsobovali novým výzvam a technológiám v oblasti vzdelávania.

Naša vzdelávacia spoločnosť ponúka aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, ktoré sa zameriava na poskytovanie najnovších poznatkov a metód v oblasti INKLÚZIA a KURIKULUM. 

V našich programoch aktualizačného vzdelávania zdôrazňujeme dôležitosť kreativity a inovácie v rámci výučby. Pomáhame učiteľom zlepšovať ich pedagogické zručnosti a poskytujeme im príležitosti na získanie nových zručností, ktoré ich pripravia na nové výzvy a prispôsobia sa rýchlo meniacemu sa svetu.

Naše vzdelávacie programy sú prispôsobené potrebám jednotlivých pedagogických zamestnancov, aby sme zabezpečili, že každý získava vzdelanie, ktoré potrebuje na svoj osobný a profesijný rast. Ponúkame širokú škálu programov, ktoré sa zameriavajú na rôzne témy, ako napríklad digitálne vzdelávanie, moderné vyučovacie metódy, psychológiu výchovy a vzdelávania a mnoho ďalších.

Veríme, že aktualizačné vzdelávanie je kľúčové pre úspech a rozvoj pedagogických pracovníkov. Sme tu, aby sme pomohli pedagogickým zamestnancom udržať si aktuálne vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na úspešné a efektívne vyučovanie.

Spoločnosť Eduxa s.r.o. ako poskytovateľ INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA v oblasti :


INKLÚZIE, KURIKULA a DIGITALIZÁCIE


ponúka AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

 

INKLÚZIA - Evidenčné číslo schválenia: 25/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

 KURIKULUM - Evidenčné číslo schválenia: 26/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

DIGITALIZÁCIA - Evidenčné číslo: 64/2023 – IV Obdobie platnosti: do 5. decembra 2028

ponuka aktualuzačného vzdelávania

· ČASOVÁ DOTÁCIA JEDNÉHO VZDELÁVANIA JE 5 hod.

· bez obmedzenia počtu účastníkov vzdelávania danej školy

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť Inklúzie )

2.

Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní  ( druhá časť Inklúzie )

3.

Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie)

4.

Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

5.

Kompetencie triedneho učiteľa

6.

Aktivizujúce metódy v edukácii

7.

Tímová práca a tvorba tímov v školskom prostredí

8.

Učiteľ̌, tvorca učebných zdrojov

9.

Spolupráca rodiny a školy

10.

Efektívna komunikácia v školskom prostredí pri práci s obsahmi vzdelávania

11.

Význam tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní

12.

Tímová spolupráce a jej význam pri tvorbe kurikula

13.

Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

14.

Myšlienkové mapy pretvorené do  digitálnej podoby

15.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

16.

Kyberšikana a jej následky nielen v školskom prostredí

17.

Canva – grafický program pre všetkých

18.

Rozvoj digitálnych zručností v platforme Office365 a TEAMs

kontakt:

 email:  info@eduxa.sk      mobil: +421905425447