AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov je dôležité pre udržanie si aktuálnych odborných vedomostí a zručností. V dnešnom rýchlo meniacom sa svete je nevyhnutné, aby sa pedagogickí pracovníci prispôsobovali novým výzvam a technológiám v oblasti vzdelávania.

Naša vzdelávacia spoločnosť ponúka aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, ktoré sa zameriava na poskytovanie najnovších poznatkov a metód v oblasti INKLÚZIA a KURIKULUM. 

V našich programoch aktualizačného vzdelávania zdôrazňujeme dôležitosť kreativity a inovácie v rámci výučby. Pomáhame učiteľom zlepšovať ich pedagogické zručnosti a poskytujeme im príležitosti na získanie nových zručností, ktoré ich pripravia na nové výzvy a prispôsobia sa rýchlo meniacemu sa svetu.

Naše vzdelávacie programy sú prispôsobené potrebám jednotlivých pedagogických zamestnancov, aby sme zabezpečili, že každý získava vzdelanie, ktoré potrebuje na svoj osobný a profesijný rast. Ponúkame širokú škálu programov, ktoré sa zameriavajú na rôzne témy, ako napríklad digitálne vzdelávanie, moderné vyučovacie metódy, psychológiu výchovy a vzdelávania a mnoho ďalších.

Veríme, že aktualizačné vzdelávanie je kľúčové pre úspech a rozvoj pedagogických pracovníkov. Sme tu, aby sme pomohli pedagogickým zamestnancom udržať si aktuálne vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na úspešné a efektívne vyučovanie.

Spoločnosť Eduxa s.r.o. ako poskytovateľ INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA v oblasti :


INKLÚZIE A KURIKULA


ponúka AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

 

Evidenčné číslo schválenia: 25/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028

Evidenčné číslo schválenia: 26/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028


ponuka aktualizačného vzdelávania

1.

  Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť  Inklúzie )

2.

  Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní ( druhá časť Inklúzie )

3.

  Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie )

4.

  Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

5.

  Kompetencie triedneho učiteľa

6.

  Aktivizujúce metódy v edukácii

7.

  Tímová práca a tvorba tímov v školskom prostredí

8.

  Učiteľ, tvorca učebných zdrojov

9.

  Spolupráca rodiny a školy

10.

  Efektívna komunikácia v školskom prostredí pri práci s obsahmi vzdelávania

11.

  Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

kontakt:

 email:  info@eduxa.sk      mobil: +421905425447