KURIKULUM V KONTEXTE TVORBY ŠkVP

€150.00

Inovačné vzdelávanie - 

Kurikulum  je výsledkom dlhodobého a koordinovaného procesu tvorby, ktorý zahŕňa odborníkov, pedagógov, vládne inštitúcie a ďalších relevantných aktérov. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitné a súčasne relevantné vzdelávanie, ktoré bude pripravovať žiakov na úspešný vstup do spoločnosti a na ďalšie vzdelávanie alebo pracovnú kariéru.

Popis

Trvanie pre inovačné vzdelávanie: 

Forma pre inovačné vzdelávanie: ONLINE (live stretnutia cez MS Teams)

Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín (30 hod. online, 20 hod. dištančne)

Harmonogram pre inovačné vzdelávanie:

1. Pojem kurikulum a kurikulárna reforma – teoretické východiská

2. Tvorba konsolidovaných všeobecných častí ŠkVP - teoretické východiská a skúsenosti z praxe

3. Tvorba a informácie o úprave rámcových učebných plánov s komplexným vymedzením rozsahu jednotlivých vzdelávacích oblastí a rozsahu UO predmetov

4. Tvorba a informácie o úprave vzdelávacích štandardov s komplexným vymedzením obsahu a požiadaviek na výkony žiakov v jednotlivých predmetoch

5. Reflexia a informácie o vytvorení finálnej verzie kurikulárnych dokumentov

Online ukončenie

 

Inovačné vzdelávanie je určené pre nasledujúce skupiny pedagogických zamestnancov:
Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

- učiteľ materskej školy
- učiteľ prvého stupňa základnej školy
- učiteľ druhého stupňa základnej školy
- učiteľ strednej školy
- učiteľ základnej umeleckej školy
- učiteľ jazykovej školy
- majster odbornej výchovy
- vychovávateľ
- korepetítor

- školský tréner
- pedagogický asistent
- zahraničný lektor
- školský špeciálny pedagóg - učiteľ profesijného rozvojaCENA: 150€ osoba/vzdelávací program

Možnosti produktu