Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

link na kompletné informácie z MŠ SR o čerpaniu prostriedkov mechanizmu z plánu obnovy a odolnosti SR

https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/